Handing over of Medical Utility Vehicle by Shri V.K.Singh, CMD to Bharat Sevashram Sanhga on20.02.2020

Handing over of Medical Utility Vehicle by Shri V.K.Singh, CMD to Bharat Sevashram Sanhga on20.02.2020